Laat u ontzorgen en meld u vandaag nog aan!

Riool verstopping? Bel ons 06 430 331 83

ALGEMENE VOORWAARDEN

Definities en geldingsbereik: a. Onder Kornet wordt verstaan: Kornet riooltechnieken, gevestigd te Zaandijk, alsmede de aan haar gelieerde bedrijven. b. Onder Klant wordt verstaan: degene die een overeenkomst aangaat met, een offerte aanvraagt bij of een order plaatst bij Kornet, dan wel degene aan wie Kornet een aanbod doet. c. Een verwijzing door de Klant naar welke andere algemene voorwaarde dan ook wordt door Kornet niet aanvaard.
Consumentenbepalingen: Wanneer de Klant een natuurlijke persoon betreft, die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, dan gelden deze voorwaarden onverkort, behoudens de bepalingen die in strijd zijn met het bepaalde, opgesomd in de artt. 6:236 en 6:237 BW, zoals o.a. te noemen de risicoregeling voor loon- en prijsstijgingen. In deze gevallen geldt het bepaalde in genoemde artikelen van het burgerlijk wetboek.
Aanbieding, overeenkomst en prijs: a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij aanvrage verstrekte gegevens inclusief omzetbelasting maar exclusief heffingen van overheidswege. Zij zijn gebaseerd op de per aanbiedingsdatum geldende prijzen, tarieven, honoraria, etc. Tenzij daarop anders aangegeven worden offertes 30 dagen gestand gedaan. b. Orders worden geaccepteerd onder het voorbehoud dat de vereiste vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen etc. worden afgegeven. Zij zijn pas bindend wanneer acceptatie ervan schriftelijk is medegedeeld, dan wel wanneer uit enige handeling van Kornet blijkt dat een overeenkomst tot stand is gekomen.
Servicecontract; Als de Klant met Kornet een ‘Servicecontract Kornet Riooltechniek’ is overeengekomen kan deze uitsluitend eenmalig gebruikt worden. Daarna dient opnieuw € 60.00 euro ingelegd te worden.

Wijziging, annulering van de order: a. Een wijziging in de order dient tijdig en schriftelijk te geschieden. Zij zal pas gevolgen hebben wanneer de acceptatie ervan door Kornet schriftelijk is bevestigd, dan wel indien acceptatie blijkt uit enige handeling van Kornet. Hogere kosten voortvloeiende uit een dergelijke wijziging komt voor rekening van de Klant. Een mondelinge wijziging in de order is geheel voor rekening en risico van de Klant. Reclames daaromtrent worden niet geaccepteerd. b. Gehele of gedeeltelijke annulering of schorsing van de order maakt de Klant schadeplichtig jegens Kornet voor alle kosten die voor de uitvoering van de order reeds zijn gemaakt. Bij annulering c.q. schorsing zijn alle nog niet opeisbare vorderingen van Kornet op de Klant terstond opeisbaar. Voor schade tengevolge van annulering of schorsing is Kornet nimmer aansprakelijk.
Verplichtingen en risico’s van de Klant: a. Wanneer de Klant de overeenkomst niet, niet geheel, of niet goed nakomt, dan wel het aannemelijk is dat dit het geval zal zijn, is zij reeds door dat feit in verzuim. Iedere tekortkoming van de Klant in de nakoming, waaronder de betalingsverplichting, geeft Kornet het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst ontbonden te verklaren, onverminderd het recht gemaakte kosten, alsmede schade, waaronder wegens gederfde winst, de Klant in rekening te brengen, onverminderd haar recht nakoming te verlangen. Kornet is niet aansprakelijk voor schade aan het werk, voortvloeiende uit bedoelde opschorting. Alle schaden en kosten voor Kornet, die voortvloeien uit vertraging aan de zijde van de Klant, zijn geheel voor rekening van laatstgenoemde, ongeacht of er sprake is van overmacht aan dier zijde. b. De Klant verplicht zich Kornet alle benodigde informatie te verschaffen, noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, en vrijwaart Kornet voor alle schade, alsmede voor aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook gedaan. De Klant draagt ervoor zorg dat Kornet tijdig kan beschikken over: alle benodigde gegevens en goedkeuringen, (waaronder vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), (toegang tot) het object of gebouw, voldoende gelegenheid voor aan-, afvoer en opslag van (hulp)stoffen materialen, etc., voldoende elektriciteits-, gas- en water- aansluitpunten alsmede perslucht; c. Klant zal ervoor zorgdragen dat Kornet onbelemmerd de werkzaamheden kan aanvangen en voortzetten.
Verplichtingen en risico’s van Kornet: Alle leveringstermijnen worden bij benadering en naar beste weten opgegeven. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn zij niet bindend en is Kornet door overschrijding ervan niet schadeplichtig. Een overeenkomst m.b.t. aanneming van werk bepaalt de datum van aanvang en de duur van het werk. In geval van aanneming van werk in regie maakt Kornet weekrapporten op, en levert deze in bij de Klant. De weekrapporten gelden als basis van de door Kornet terzake te verzenden facturen. In de rapporten wordt o.m. mededeling gedaan omtrent de vordering en stand van het werk, de wijzigingen in de opdracht, de verwerkte uren, onwerkbaar weer, aan- en afvoer van materialen en hulpmiddelen, en opneming, goedkeuring en oplevering, dan wel ingebruikneming van het werk of van een gedeelte daarvan. Een weekrapport wordt geacht te zijn goedgekeurd indien de Klant niet binnen drie dagen na ontvangst ervan schriftelijk anders doet blijken.
Materialen en (hulp)stoffen: Kornet gebruikt stoffen en materialen van goede hoedanigheid, geschikt voor hun bestemming. Door de Klant ter beschikking gestelde of voorgeschreven stoffen en materialen worden geacht te zijn goedgekeurd en geschikt te zijn voor hun bestemming. Tenzij anders overeengekomen geldt dat bouwstoffen en materialen die uit het werk komen door de Klant worden opgeslagen/afgevoerd. Indien Kornet zorgdraagt voor opslag/afvoer, dan is dat voor rekening en risico van de Klant.
Keuring, reclame en garanties: a. Door of vanwege Kornet (op)geleverde zaken of afgeronde werkzaamheden worden door de Klant direct bij melding van levering of gereedkoming gekeurd. Bestaat levering uit meerdere leveranties, dan keurt de Klant direct na de eerste melding. De keuring mag door een derde worden uitgevoerd, en Kornet mag bij de keuring aanwezig te zijn. Mocht uit deze keuring blijken dat het geleverde niet aan de verwachtingen voldoet, dan stelt de Klant Kornet daar onverwijld van in kennis, een en ander op straffe van verval van iedere aanspraak. b. Buiten opdrachten vallende onder aanneming van werk dienen reclames door de Klant binnen 14 dagen na levering/gereedkoming per aangetekend schrijven ter kennis van Kornet te worden gesteld, een en ander op straffe van verval van iedere aanspraak. Het in behandeling nemen van een reclame houdt in geen geval erkenning van de juistheid of tijdelijke indiening ervan in. c. Reclames ten aanzien van de gedeclareerde bedragen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven ter kennis van Kornet te worden gesteld, op straffe van verval van aanspraak. d. Garantie wordt enkel verleend wanneer en voor zover dat uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Iedere tekortkoming van de Klant in de nakoming heeft tot gevolg dat gegeven garantie komt te vervallen.
Aansprakelijkheid en overmacht: a. Voor zover in deze voorwaarden aansprakelijkheden niet uitdrukkelijk worden aanvaard zijn, de door Kornet verrichte werkzaamheden voor risico van de Klant. Derhalve accepteert Kornet geen aansprakelijkheid voor schade, en vrijwaart de Klant Kornet voor aanspraken van derden wegens schade al dan niet een gevolg van door Kornet verrichtte of nagelaten werkzaamheden. De Klant zal de door Kornet te bewerken objecten genoegzaam verzekerd hebben en houden, speciaal tegen brand- storm- en waterschade. Kornet aanvaardt terzake geen enkele aansprakelijkheid. Kornet is niet aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van buitengewone omstandigheden waarvoor zij in verband met de aard van het werk geen passende maatregelen had hoeven te nemen of als gevolg van geen, onjuiste of onvolledige informatie over de ligging van kabels, buizen, leidingen, of als gevolg van welk gebrek aan informatie dan ook; b. Storing in het bedrijf van Kornet ten gevolge van overmacht heeft tot gevolg dat de verplichtingen tussen Kornet en Klant over en weer zullen worden opgeschort zolang als de overmachtssituatie duurt. Indien nakoming niet meer mogelijk is, dan ontslaat de overmacht Kornet van haar verplichtingen en is zij op generlei wijze schadeplichtig. Ook als overmacht wordt aangemerkt de overmacht in het bedrijf van degene die Kornet ter uitvoering van de order heeft aangesteld. In geval van overmacht zal Kornet daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de Klant. De Klant heeft tot 7 dagen na ontvangst van bedoelde mededeling het recht om de order te annuleren, echter onder de verplichting het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst naar evenredigheid te vergoeden. c. De aansprakelijkheid van Kornet blijft ten alle tijde beperkt tot herstel/vervanging dan wel creditering van het aan de Klant terzake in rekening gebrachte, een en ander ter keuze van Kornet. Kornet accepteert nimmer aansprakelijkheid voor schade uit hoofde van gederfde winst of omzet, bedrijfsschade, immateriele schade of gevolgschade, in welke vorm dan ook. Indien Kornet uit hoofde van enige overeenkomst ten behoeve van de Klant en op eigen kosten een verzekering heeft afgesloten accepteert zij slechts aansprakelijkheid tot het bedrag van de uit te keren verzekeringspenningen.
Eigendommen: a. De eigendom van door Kornet aan de Klant geleverde zaken blijft bij Kornet, zij gaat pas over op de dag waarop de verschuldigde prijs, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde zaken en diensten, inclusief voorafgaande leveringen en diensten, is voldaan, onverminderd het risico van de Klant voor die zaken. Zolang niet aan alle betalingsverplichtingen is voldaan, is de Klant niet gerechtigd de zaken in bewaring te geven, te vervreemden of te bezwaren met enig persoonlijk of zakelijk recht, dan wel er op enige andere wijze over te beschikken, een en ander uitgezonderd handelingen in de normale uitoefening van beroep of bedrijf. Door Kornet tot stand gebrachte tekeningen, rapporten, offerte’s e.d. mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Kopiëren of anderszins vermenigvuldigen ervan is verboden.
Betalingen: Betaling vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum, en dient te geschieden ten kantore van Kornet. Schuldvergelijking en aftrek is, evenals opschorting, niet toegestaan. Voor orders die een langere bewerkingstijd vereisen, alsmede voor gecombineerde of samengestelde orders, of voor werk uit hoofde van aanneming van werk, zal betaling bij gedeelten kunnen worden verlangd. Door overschrijding van de betalingstermijn wordt de Klant geacht in verzuim te zijn. Alsdan is Kornet gerechtigd het factuurbedrag te verhogen met een contractuele rente van 1,5% per maand of gedeelte van een maand, onverminderd het recht het bedrag te vermeerderen met incasso-, gerechts-, en andere inningskosten, waaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gefixeerd op 15% van de hoofdsom, met een minimum van 150,- Euro. Artikel 13. Slotbepaling en Rechts- en forumkeuze: De burgerlijke rechter te Amsterdam is met uitsluiting van iedere andere rechter, arbiter of bindend adviseur, bevoegd kennis te nemen van geschillen.Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten, aanbiedingen en opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing. Strijdigheid van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden met terzake geldende wettelijke regelingen, dan wel met de onderliggende overeenkomst heeft slechts consequenties voor die bepalingen. Het laat onverlet de gelding van het overige in deze algemene voorwaarden geregelde.